Hallo Nederland

Welkom op UWV hufters

Hufters, een begrip die je niet zomaar kunt gebruiken.
Om een echte hufter te zijn moet je immers best wel wat in je mars hebben.
Daarnaast is het UWV een organisatie waar heel veel mensen werken die deze titel niet verdienen.

Als we het hebben over UWV hufters, dan hebben we het in feite over een groepje medewerkers die deze titel wel verdienen en hiermee het imago van het UWV ontzettend schaden.

We hebben het veelal over een groep medewerkers die het zelf ook liever anders zouden willen zien (dit is wat zij zelf aangeven), maar door het beleid gedwongen worden om zich zo te gedragen, Laten we eerlijk zijn, geen enkel fatsoenlijk mens wil zijn medeburgers het leven onmogelijk of zo ondragelijk maken.

Van een overheidsorgaan zouden we dan ook mogen verwachten dat de mensen die zij in dienst nemen voldoende onderricht zijn om de burger te begeleiden in probleemsituaties waar zij zelf niet om gevraagd hebben. Medewerkers die de belangen van de overheid, maar ook van de burger hoog in het vaandel hebben staan. Medewerkers die de fatsoensnormen op een hoog niveau hebben! Helaas, deze gedachtegang wordt met mijn beleving en de beleving van vele medeburgers niet erg breed gedragen.

Alles bij elkaar opgeteld, kunnen we zeggen, dat deze mensen echte hufters zijn, of maakt het beleid en de regelgeving deze mensen tot individuen die zij eigenlijk niet zouden willen zijn?

En dan hebben we ook nog de wet en regelgeving die van geen kanten deugt.
Zo heeft het UWV het recht om bewust of onbewust fouten te maken waarmee ze de burger letterlijk de vernieling in werken.
Dit in tegenstelling tot de burger die keihard word gestraft als hij een fout maakt of te laat is met het maken van bezwaar of het aantekenen van beroep.
Hierbij niet voorbijgaand aan de misleidende adviezen vanuit de overheid (het UWV)

UWV hufters is een tweede site die in het leven is geroepen door een burger die vrijwel alles binnen het UWV heeft meegemaakt, zonder onderdeel uit te maken van deze organisatie zelf.
Op de eerste site https://uwv.news vind u al een groot deel van de gebeurtenissen.
Gebeurtenissen waarvan je je al direct zal afvragen “kan dit allemaal in Nederland?”
Ja beste lezer, alles op https://UWV.news en https://UWVhufters.nl is een weergave van wat er werkelijk is gebeurt. En zo kun je als burger gebruik maken van je recht op vrijheid van meningsuiting en aan de buitenwereld vrij kenbaar maken wat je eigen beleving is.
De doelstelling van deze blogs zijn tweezijdig:

 • Overleven door alles van je af te schrijven
 • Andere waarschuwen voor de valkuilen van het UWV en de overheid
 • Mensen de weg wijzen in het doolhof van het UWV
 • Burgers aanzetten tot het vechten voor hun recht. Ook (zeker) als het gaat om de overheid.

Wanneer hebben we het over hufters:

 • Iemand onterecht een verkeerde uitkering uitbetalen en vervolgens de gelegenheid ontnemen om in aanmerking te komen voor een vervangende uitkering.
 • Iemand die ziek is gezond verklaren en een uitkering weigeren.
 • Bewust geen navraag doen bij specialisten waarbij je onder behandeling bent (zelfs niet op verzoek van de beoogde burger zelf).
 • Geen enkel serieus medisch onderzoek uitvoeren door de verzekeringsarts van het UWV
 • Iemand die na een jarenlange gerechtelijke procedure uiteindelijk de titel ziek en leven met een beperking krijgt, alsnog voor 40 uur werk per week goed te keuren. (let wel, hij is voor 0ngeveer 57% afgekeurd door het UWV zelf zonder een fatsoenlijk onderzoek).
 • Een burger dwingen een dubbele uitkering te genieten die hij vermoedelijk later weer moet terug betalen.
 • Iemand een lagere  vervangende uitkering toe te kennen dan de bijstand en over diezelfde periode de hoger genoten bijstandsuitkering volledig terug te laten betalen aan de bijstand zonder deze burger een aanvullende uitkering aan te bieden of te adviseren deze alsnog aan te vragen.
 • Het niet nakomen van afspraken/toezeggingen of de burger gewoon volledig negeren (bezwaar en Beroep Almere)

Voordat we verder gaan, zal ik eerst wat over mijzelf vertellen.
Geboren in mei 1961 te Amsterdam en op dit moment 59 jaar.
In 1981 voor het eerst geconfronteerd met mijn beperking ASS zonder enig vermoeden te hebben zelf ook deze beperking bij mij te dragen.
Mijn eerste kind heeft ASS (de tegenwoordige term voor verschillende vormen in het autistisch spectrum) in de volksmond Autist, AD HD, PDD NOS, Asperger of klassiek. Drie van mijn vier kinderen hebben deze beperking. Verder is het bekend dat met name de vader deze beperking over draagt aan zijn kinderen.
Je hoeft dus geen geleerde te zijn om het vermoeden uit te spreken dat de vader van drie Autistische kinderen zelf ook Autist is.
In maart 2020 is dit dan ook eindelijk bevestigt door een Psycholoog en Psychiater in opdracht van de Raad van Beroep te Utrecht.
Voor het overige kan ik u melden sterk het vermoeden te hebben last te hebben van PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) dit wordt nog onderzocht na jarenlange ontkenning en verder slachtoffer te zijn van onrecht, dit laatste met name door het UWV. Dit onrecht vertaalt zich dan weer in zeer ernstige vormen van stress die op hun beurt zeer schadelijke lichamelijke en psychische klachten veroorzaken.
Voor wat het UWV betreft zal ik mij in eerste instantie beperken tot de volgende uitspraak:
Een organisatie als het UWV zou zich sterk moeten maken om mensen weer te begeleiden naar een arbeidsplaats. Hierin staan zij niet alleen, zo heb je bijvoorbeeld ook werkbedrijven die in opdracht van de gemeente mensen met een bijstandsuitkering begeleiden.
Deze molens heb ik al meerdere keren (onterecht zoals later zal blijken) doorlopen, waarbij telkens werd vermeld dat re-integratie voor mij niet was weggelegd. Opmerkend dat ik ondanks mijn beperking toch ruim 35 jaar gemiddeld 65 uur per week aan de arbeidsmarkt heb mogen deelnemen. De 65 uur komt door mijn beperking en daar kom ik later nog op terug.

Op 6 januari 2020 Is een verzoek gedaan bij de praktijkondersteuner om PTSS te onderzoeken.
Deze man kwam met de opmerking dat de diagnose in 2016 door Altrecht Den Dolder al is vastgesteld.

Je zou er dan toch vanuit mogen gaan dat een burger met ASS (autistisch Spectrum Stoornis) en een PTSS (Post traumatisch Stress Syndroom) die hij met zich meedraagt vanaf zijn jeugd niet meer in staat is om 40 uur per week te werken.
Maar het UWV is volledig tegen gesteld, zij genieten er kennelijk van om burgers met dit soort problemen / beperkingen nog zieker te maken door ze doorlopend te zieken.

Wordt vervolgd

Vrijdag 26 februari 2021

Ik heb een telefonische afspraak met een in mijn beleving enorme hufter van het UWV die zich uitgeeft als zijnde een verzekeringsarts.
Zelf bekomt mij echter het gevoel dat deze persoon een heel andere functie bekleed binnen het UWV. hoezo? oordeelt u zelf maar.

Zoals altijd heb ik iemand bij me die meeluistert en notuleert.
Tevens is zij mijn begeleidster in het kader van mijn ASS beperking en vanuit haar functie bijna elke vrijdag bij mij.
Het is dus geen vriendin, maar een echte hulpverlener die door de overheid vanuit WMO wordt betaalt.

De man die zich uitgeeft een verzekeringsarts te zijn, daarvan kan ik alleen de opmerking die hij aan het einde van zijn pleidooi maakt aanmerken als een opmerking van een verzekeringsarts. “Ik wijs u ziekmelding af”. Er is immers niets veranderd tussen de tijd dat u 32 jaar heeft gewerkt en de periode nadat u bent gestopt met werken.

Oké, na een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Raad van Beroep in 2020 is gebleken dat ik ziek ben en heeft het UWV met terugwerkende kracht vanaf 2015 ongeveer € 96.000,00 moeten verrekenen waarvan ongeveer € 26.000 intern met WW, ziektewet en WIA (WGA) en WIA (vervolguitkering). ongeveer € 35.000,00 hebben zij aan mij moeten uitbetalen en ongeveer € 35.000,00 hebben zij terug betaald aan de gemeente Lelystad en Epe. In deze laatste zit volgens mij nog een klein foutje van iets meer dan € 10.000,00 die zij in feite aan mij hadden moeten betalen.
Hier tegen loopt op dit moment een procedure tegen het UWV en de gemeente Lelystad.

Maar waarom zou deze man, die zich uitgeeft als verzekeringsarts van het UWV, nu een echte hufter zijn?
Allereerst houd hij zich bezig met zaken die hem helemaal niet aan gaan. En nu juist omdat hij zich hiermee bezig houd kan hij nooit een objectieve beslissing nemen. Hij heeft dus een vooringenomen standpunt en zal deze dus altijd in zijn beslissing mee nemen.

Hij zegt letterlijk tegen mijn begeleidster dat zij haar werk goed moet doen. hij merkt daarbij op dat zij er voor moet zorgen dat ik geen gerechtelijke procedures voer tegen het UWV.
Wat denkt die hufter wie hij eigenlijk wel is??!!!!
Een Autist mag niet in de verdediging gaan!!!!
Hebben ze hier niet de term DISCRIMINATIE voor in het leven geroepen.

Ik ben niet ziek omdat er niets is veranderd is ook zo’n pakkende uitspraak. Maar dat ik niet ziek was is de grootste onzin. dit is immers in 2020 door de RAAD van Beroep al vastgesteld na een jarenlange procedure. Niets veranderd betekend dus gewoon dat deze burger ziek is!!! Zijn beslissing dat ik geen recht zou hebben op ziektegeld is dus de grootste onzin.

Toen ik de opmerking maakte van “zet u uw beslissing maar op papier dan gaan we wel weer naar de rechtbank”, toen maakte hij op sarcastische toon de opmerking dat bij een bezwaarprocedure (dit moet immers binnen het UWV eerst gebeuren voordat je echt in beroep kunt gaan), dan zal een andere verzekeringsarts tot dezelfde conclusie komen en uw ziektewetuitkeringsverzoek ook afwijzen.

Is dit een bewijs voor een complot binnen het UWV?
Ja, sorry mensen, maar ik kan er niets anders van maken.

Verder maakte de man diverse (doorlopend) opmerkingen over al de zaken die ik heb lopen tegen het UWV. zo begon hij bijvoorbeeld met een opmerking over een schadeclaim die ik heb lopen. Na een kleine aansturing van mijn kant vertelde hij dat ik een belachelijke claim van € 14.000.000,00 heb lopen. Hierop maakte ik de opmerking dat dit bedrag eigenlijk niets voorstelt t.a.v. de fysieke, psychische en financiële schade die het UWV bij mijn heeft aangericht en dat als het nog langer zou duren de schade binnenkort wel eens
€ 15.000.000,00 zou kunnen worden. immers loopt de schade steeds meer op.

Boos maakte hij de opmerking “wat denkt u hiermee eigenlijk te bereiken”?
Hierop reageerde ik met de opmerking “krijgen waar ik recht op heb en rust zodat ik kan werken aan mijn lichamelijk herstel”.

Hierna ging hij nogmaals heftig in de aanval richting mijn begeleidster. Ook zij was hierna professioneel maar wel verbolgen over deze aantijgingen van iemand die zich uitgeeft verzekeringsarts te zijn bij het UWV. Overigens steunt zij mij niet in mijn twijfels over de werkelijke functie van deze medewerker van het UWV.
Maar ja, oordeelt u als lezer zelf maar.

Maar hoe nu verder?
Hoe zou dit in het vervolg traject gaan als de rechter zegt dat de hogere rechter tot dezelfde uitspraak zou komen?
Dan kun je niet anders dan de rechter wraken.
Maar ja, welke rechter is het dan? en kun je ze allemaal wraken?
Gelukkig heb ik dit soort opmerkingen binnen de rechtsgang nog nooit gehoord.
Maar ja, binnen het UWV is dit wel allemaal mogelijk.
Een gegarandeerde doorgang naar een onafhankelijke verzekeringsarts, psychiater of wie dan ook?
Dit is in 2020 ook al gebeurd.

Een verzekeringsarts die hulpverlenende instanties als onkundig bestempelen.
Een verzekeringsarts die zich bezig houd met financiële afwikkelingen.
Een verzekeringsarts die bij een second opinie door een collega nu al beslist wat de second opinie zal zijn.
Een verzekeringsarts die zegt dat ik niets bereik terwijl zijn werkgever al ruim € 70.000,00 heeft moeten afdragen door foutjes van dit soort hufters.
En een UWV die zorgt dat je je huis kwijt raakt, twee keer dakloos wordt en je bedrijf stuk maakt.

Ja medeburgers, Dit is het ware verhaal tussen UWV en een burger.
Hiermee wil ik aangeven dat u als burger regelmatig slachtoffer bent van het UWV en dat er heel veel burgers zijn die het veel te vroeg opgeven te vechten voor hun recht.

Het UWV is nu typisch zo’n instantie die denkt weg te komen door de burger dood te produceren. en ik weet zeker dat het ze soms ook lukt. Maar zodra je zelf tegengas geeft of een gerechtelijke procedure start, dan schromen ze er niet voor om binnenkamers elke instantie die voor de burger opkomt de grond in te trappen.
Bij mij blijft dit niet binnen kamers.
Iedereen mag weten hoe het UWV werkt.

Welkom op UWV hufters

Wordt vervolgt

Op 3 maart 2021 kreeg ik een aangetekende brief van het UWV die ik op zaterdag moest afhalen bij een postagentschap.
Dit in tijden van corona waarbij ik probeer om zoveel mogelijk bij winkels vandaan te blijven.

De inhoud van de brief is het volgende:

Beslissing over uw arbeidsongeschiktheid

Geachte heer Koe……….

Op 26 februari 2021 heb ik met u een gesprek gehad over uw gezondheidsklachten en uw mogelijkheden om te werken. In deze brief leest u onze beslissing over uw arbeidsongeschiktheid volgens de ziektewet.

U heeft zich ziekgemeld op 1 juni 2011. Ik heb met u besproken dat u op deze datum arbeidsgeschikt bent voor uw eigen werk. daarom krijgt u geen ziektewet-uitkering.

Heeft u geen werk? Vraag dan eventueel een WW-uitkering aan als u die nog niet kreeg voordat u ziek werd. U kunt dat doen via werk.nl.

Kreeg u voordat u ziek werd een WW-uitkering? Dan kunt u ons vragen de WW-uitkering voort te zetten. Dat doet u door opnieuw een WW uitkering aan te vragen via werk.nl.

Niet eens met deze beslissing? (stomme vraag meneer waarvan ik van mening ben dat je een enorme hufter bent).
dan kunt u binnen twee weken bezwaar maken.
ik heb dus de tijd tot 17 maart 2021.

Het UWV zelf iets van drie maanden en dan kunnen ze volgens mij ook nog eens met zes weken verlengen.
Hoezo rechtsongelijkheid?

Nou, maakt u zich maar niet druk.

Wat mij overigens opvalt is dat er in de brief helemaal niets wordt vermeld over het gesprek en de feiten (discriminatie en vooringenomen mening). Mag zijn baas dit soms niet weten?
Surprise, ik hoef geen verstoppertje te spelen en kan iedereen recht in de ogen kijken. bovendien doe ik alles wat ik u beloof !!

Op 7 maart 2021 heb ik een melding gedaan van discriminatie bij de politie tegen deze verzekeringsarts en het UWV.

Op 8 maart heb ik bezwaar gemaakt tegen de beslissing van deze verzekeringsarts en in dit bezwaar aangegeven dat ik een melding van discriminatie heb ingediend bij de politie en dat ik deze op donderdag 10 maart ga omzetten in een officiële aangifte tegen de verzekeringsarts.

Op donderdag 10 maart 2021 heb ik een afspraak op het politiebureau om de formele aangifte op te nemen.

Ik houd u op de hoogte van dit wangedrag van het UWV zodat u hier ook uw voordeel mee kunt doen.

Wordt vervolgt

Op donderdag 10 maart 2021 is de aangifte discriminatie een feit geworden. Wel moet ik er bij vermelden dat de politie heeft gezegd dat dit eigenlijk een zaak is voor het tuchtcollege omdat het hier om een arts gaat. Zij hebben mij dan ook geadviseerd om de zaak voor het tuchtcollege te brengen.

De zaak, het gedrag van de verzekeringsarts van het UWV is bij verschillende instanties voorgelegd. Uiteraard is dit uitgebreid besproken in mijn vrienden en kennissenkring.
Allemaal komen zij tot dezelfde conclusie. Het gedrag van de verzekeringsarts is ontoelaatbaar.

Het was dus weer een weekendje achter de computer in plaats van genieten van het leven.
Eerst kijken hoe dit werkt.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/vraag-en-antwoord/hulp-klacht-indienen-bij-tuchtcollege-voor-de-gezondheidszorg

Via bovenvermelde link kom je bij de overheid die je kan helpen bij het indienen van een klacht (klaagschrift)
Vervolgens verwijzen zij je naar de volgende website.

https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

Op deze site vind je een klaagschrift dat je kunt downloaden en digitaal kunt invullen. Let wel, als je dit formulier opstuurt dan moet je wel € 50,00 griffiegeld betalen om de zaak in behandeling te laten nemen.

Je kunt het ingevulde formulier (het klaagschrift) ter beoordeling en advies voorleggen aan de rijksoverheid. zij hebben dit telefonisch aan mij kenbaar gemaakt. Eindelijk weer eens wat positiefs in de strijd met het UWV.

Omdat ik door al deze zaken al de nodige ervaring heb opgedaan heb ik deze stap overgeslagen en op 15 maart 2021 zijn de stukken opgestuurd naar het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Nu maar even wachten op een reactie.

De ontvangstbevestiging met de daar aan gekoppelde factuur voor griffierecht zat er gelijk bij.
De € 50,00 is direct overgemaakt zodat de klacht bij het tuchtcollege in behandeling kan worden genomen.

Opnieuw gaan we de wachtkamer in. En bij het UWV is dat vrijwel altijd een maand of vier.
Hoe lang het tuchtcollege nodig heeft dat is mij nog niet bekend.
Wel heb ik donderdag 1 april een hoorzitting op afstand over een stuk of wat bezwaar zaken binnen het UWV. Welke zaken het precies zijn dat weet ik nog niet. Wel dat het er één of meerdere zijn met een verzekeringsarts en een paar over een financiële afwikkeling.
Goed voorbereiden zit er dus niet in en gezien mijn beperking wordt dit dan ook vermoedelijk een soepzootjes zaak. Niet echt handig zo vlak voor de beslissingstermijn verloopt.

Wat mij wel opvalt is dat er steeds meer klachten binnen komen over het UWV. zo hebben er ongeveer 2000 burgers een WIA (IVA) uitkering gekregen zonder gedegen onderzoek. Al deze zaken worden opnieuw beoordeeld. Maar stel je nu eens voor dat je te horen krijgt dat je tot aan je pensioen een vast inkomen krijgt en je leven daarop inricht. Je komt tot rust, kunt je huur of hypotheek betalen en vervolgens krijg je te horen dat het UWV een foutje heeft gemaakt.
Je valt terug op een WIA vervolguitkering. Bij 58% afkeuring 42% van het minimum loon, ongeveer € 800,00 bruto per maand.
Ja, dan moet je bijstand aanvragen sorry, als je al bij het UWV loopt, dan kun je bij het UWV een aanvullende uitkering aanvragen, je huis verkopen en je bent misschien wel alles kwijt.

Wie is nu de grootste hufter? de belastingdienst met zijn kinderopvangtoeslagaffaire of het UWV?

Ik ga de site https://uwv.news binnenkort samen voegen op deze site omdat het hier gaat over mijn beleving en ervaring.
De site UWV.news zal daarna worden gevuld met alle berichten die ik in de komende maanden kan vinden over het UWV.
Ook kunt u daar uw eigen zaak openbaar maken.

Uiteindelijk zullen de weblogs worden geschakeld achter de website https://overheidshufters.nl

Wordt vervolgd

Buiten het tuchtcollege is er uiteraard ook nog een klacht neergelegd over de verzekeringsarts bij de klachtenambassadeur van het UWV zelf. Zij heeft de arts gesproken en de arts ontkent alle aantijgingen. Op 1 april heeft zij dit verwoord in een schrijven welke ik op 2 april heb mogen ontvangen. Een deel van deze brief luidt als volgt: “Mijnheer Koe****, ik kan naar aanleiding van mijn onderzoek naar uw klacht niet anders dan concluderen dat uw ervaring niet overeenkomt met die van onze verzekeringsarts. Ik begrijp dat dit voor u vervelend is. Ik kan u echter niet anders berichten. Het spijt ons echter dat u het gesprek met onze verzekeringsarts als vervelend heeft ervaren. Dat is niet onze bedoeling geweest. Ik wil u dan ook bedanken dat u de moeite heeft genomen om uw ongenoegen aan ons kenbaar te maken. Dit helpt onze dienstverlening, waar nodig, te verbeteren.

Uiteraard laat ik het hier niet bij zitten en heb nog dezelfde dag gereageerd met de volgende brief

Regionaal klachtenambassadeur,

Postbus 16140
2500 BC  Den Haag

Dossiernummer 2021.03.0399

Lelystad, 2 april 2021

Geachte mevrouw ?????????,

In uw brief van 1 april geeft u aan dat de verzekeringsarts alle aantijgingen glashard ontkent.
Tevens geeft u aan dat u concludeert dat mijn ervaring niet overeenkomt met die van de verzekeringsarts en dat u om die reden niets voor mij kan betekenen.

Ik begrijp niet wat de doelstelling van een klachtenafdeling is indien er geen maatregelen worden genomen als een klant iets meldt over het niet toelaatbaar wangedrag van een verzekeringsarts in dienst van het UWV waarvan u aangeeft klachtambassadeur te zijn.

Gezien de ernst van mijn beklag laat ik het hier niet bij zitten en zal, zoals aangegeven, vervolgstappen ondernemen.

Zoals aangegeven is op 7 maart 2021 melding gemaakt bij de politie.

Op 11 maart 2021 is van deze misdragingen aangifte gedaan bij de politie onder
PVB nr PL0900-2021076448-2

Op 15 maart 2021 is een klaagschrift ingediend bij het tuchtcolleges voor de gezondheidszorg Zwolle.
Op 16 maart 2021 is de ontvangst van het klaagschrift bevestigd onder kenmerk Z2021/0074
Op 18 maart 2021 is deze bevestiging door mij ontvangen en op 18 maart is ook gelijk het griffiegeld betaald.
Op 1 maart 2021 is een wijziging / aanvulling op het klaagschrift aan het tuchtcollege gezonden.
(later toegevoegd)
Op 3 mei 2021 kreeg ik een bevestiging van het tuchtcollege dat mijn zaak in behandeling is genomen en er een brief naar de verzekeringsarts is gestuurd met het verzoek om binnen vier weken een verweerschrift in te dienen. (later toegevoegd)
En ja hoor, daar is het UWV weer, Waar een hufter binnen enkele minuten een burger volledig de grond in trapt en zijn begeleidster (hulpverlener) verteld dat zij haar werk goed moet doen, is hij niet in staat om zijn verhaal binnen een maand kenbaar te maken aan het tuchtcollege. Hij vraagt uitstel aan en krijgt het nog ook!!!

op 20 mei 2021 ontvang ik een brief van het tuchtcollege.
Hij krijgt uitstel tot 16 juni 2021. de datum waarop zijn collega in feite een nieuwe beslissing zou moeten nemen.
Wat zijn collega betreft hadden zij een datum gepland op 1 juni 2021. Maar ja, mijn begeleidster heeft ook een volle agenda.
Uiteindelijk zal deze hoorzitting op 1 juli 2021 plaatsvinden.

Ik verzoek u om mij een verslag en eventueel een geluidsopname van het gesprek dat is gevoerd met de verzekeringsarts op 26 februari 2021 te doen toekomen.
Verder heeft de verzekeringsarts tijdens of aan het begin van het gesprek niet aangegeven dat er tijdens het gesprek bij hem iemand aanwezig is geweest. Ik ga er dan ook vanuit dat er dan ook niemand heeft mee geluisterd en / of heeft genotuleerd.
Indien u hier niet aan kunt voldoen, laat het mij dan even weten zodat ik dit kan meenemen in de te volgen gerechtelijke stappen.

Met vriendelijke groet,

Wordt vervolgt

Ik heb inmiddels een reactie ontvangen waarin wordt aangegeven dat er van het gesprek met de arts geen geluidsopnamen zijn gemaakt en dat er bij het gesprek met de arts vanuit het UWV buiten de arts niemand aanwezig was. Ook wordt erkent dat er door mij aan het begin van het gesprek is aangegeven dat mijn (professionele) begeleidster bij het gesprek aanwezig is en deelneemt aan het gesprek.

Dit betekend in het kort dat de ontkenning van de arts wordt weersproken door een tweetal personen.
Ik ben dan ook erg benieuwd wat het tuchtcollege hiermee zal doen.

Afgelopen vrijdag 23 april 2021 ben ik gebeld door een medewerker van de afdeling bezwaar en beroep over een bezwaar tegen een beslissing van een andere verzekeringsarts van de WIA over de periode 2017 met terugwerkende kracht. Deze beslissing is genomen ergens in 2020. Zodra de exacte datum bekend is zal ik deze hier verwerken. (Ik geniet nog even van een welverdiende vakantie en met zoveel zaken weet ik niet alles uit mijn hoofd).

In 2020 was door een verzekeringsarts beslist dat ik met terugwerkende kracht vanaf medio 2017 voor ongeveer 57% ben afgekeurd. De arbeidsdeskundigen heeft op basis van dit feit besloten dat ik de volgende werkzaamheden nog kan verrichten

dingetjes in doosjes doen met een maximaal van 40 uur per week.
Hiermee moet ik in staat zijn om ongeveer € 2.200,00 per maand te verdienen. Ik ben dan ook erg benieuwd welke werkgever hiertoe bereid is?

De nieuwe arts van de afdeling bezwaar en beroep heeft echter de zaak goed bekeken en is tot de conclusie gekomen dat ik voor 80 tot 100% ben afgekeurd. De arbeidsdeskundige heeft hierna beslist dat er voor mij geen passend werk meer is en heeft mij dan ook voor 100% afgekeurd.
Op basis van dit gegeven word de WIA (WGA) uitkering met terugwerkende kracht omgezet in een WIA (IVA) uitkering die tot aan mijn pensioen doorloopt. Een bevestiging is mij toegestuurd en die verwacht ik dan ook na het weekend binnen te krijgen.

Ja, en hoe nu verder?
Alles opnieuw voor de tweede keer verrekenen (voorlopig vanaf 2017)
Maar hoe zit het met de periode daarvoor? 2011? 1979?
En de periode daarna waarin ik gedwongen heb moeten werken omdat ik anders opnieuw dakloos zou worden?
Twee jaar dakloos zijn?
Mijn eigen bedrijf dat naar de klote is gegaan door het UWV
Een eigen bedrijf dat ik misschien nooit had mogen beginnen maar waar ik wel even ruim € 200.000,00 in heb gestoken.
Een koophuis waar ruim 13 jaar hypotheek op is betaald en die onder dwang is verkocht voor € 80.000,00 (€ 5.000,00 onder de executiewaarde omdat de ING bank een volmacht had om te voorkomen dat de woning tegen executiewaarde zou worden verkocht)? En niet te vergeten mijn ex echtgenote die buiten haar schuld om via een sanering ruim € 10.000,00 heeft moeten inleveren?

Ja mensen, we zijn er nog lang niet!
Maar wat betreft mijn uitkering kan ik nu eindelijk even gedeeltelijk tot rust komen na een strijd van heel veel jaren.
Ik kan weer werken aan mijn fysieke gezondheid voor zover dat nu nog haalbaar is.
Gezondheid is immers niet te koop!!

Ik dank de bedrijven die mij soms enkele dagen, weken, maanden en zelfs vele jaren de gelegenheid hebben gegeven om te mogen werken.
Werk wordt immers pas vervelend als je het niet meer kunt!!!!!

Wordt vervolgd

29 april 2021

Op één dag na is het alweer een week geleden dat ik gebeld werd dat ik nu echt ziek ben en voor 100% ben afgekeurd.
Niet leuk om te horen dat je zelfs niet meer in staat bent om een dingetje in een doosje te doen zoals het geval is met 58% afgekeurd zijn.

Er is mij beloofd dat de beslissing nog dezelfde dag op de post zou gaan en dat ik hem zaterdag of begin deze week binnen zou krijgen.
Let wel, in zo’n brief staat dat als je het niet eens bent met de beslissing dan kun je tot uiterlijk zes weken na de beslissing in beroep gaan bij de rechtbank.
Morgen is de eerste week dus alweer voorbij.
Iets heel anders als zes weken met een verlenging van zes weken als het UWV zelf betreft.

Maar goed, bellen met je contactpersoon of je misschien een kopietje kunt krijgen via de mail.
helaas, na een stuk of tien telefoontjes en twee dagen later kreeg ik vandaag een collega van de afdeling bezwaar en beroep te Almere aan de telefoon die mij vertelde dat post van het UWV Vaak te laat komt. Ik moet nog maar even wachten tot dinsdag.

Later deze dag viel er een natte envelop op de deurmat, de inhoud met enig doorgelopen tekst en wat vlekken van het vocht was gelukkig nog wel leesbaar en na wat droogtijd kon ik er een redelijke kopie van maken die ik vervolgens in één van de vele UWV mappen kon opbergen. Na telefonisch contact zou er mij een kopie worden toegezonden.

De inhoud was compleet en de uitspraak duidelijk. mijn bezwaar is gegrond verklaart.
Vanaf 2017 tot aan mijn pensioen ben ik voor 80 tot 100% afgekeurd.
Op basis van deze beslissing krijg ik eindelijk de uitkering waar ik recht op heb. Een WIA (IVA) uitkering.
75% van mijn WIA maandloon, waarbij het WIA maandloon gelijk staat aan mijn laatstverdiende loon. Omdat ik een goede baan had en > 65 uur per week werkte zat ik ver boven het maximale dagloon.
Ik krijg dus met terugwerkende kracht vanaf 2017 tot mijn pensioen de hoogste uitkering die UWV WIA uit betaald.
En zo zie je maar weer dat je met de juiste insteek en heel veel geduld wel degelijk kunt krijgen waar je recht op hebt.

Maar we zijn er nog lang niet.
Er loopt nog een ziekmelding over de periode in 2011 toen ik ziek uit dienst ging bij mijn laatste werkgever.
Er loopt nog een aanklacht bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg tegen de verzekeringsarts die mijn ziekmelding over 2011 heeft afgewezen. en er loopt ook nog een aangifte tegen deze arts bij het Openbaar Ministerie inzake discriminatie van mensen met een beperking / handicap.
Er is nog een terugvordering van zes maanden uitkering in 2011 en 2012 die in feite als verloren moet worden beschouwd maar waar misschien nog wel een recht op een ziektewetuitkering tegenover zou moeten staan.
En dan natuurlijk de financiële, psychische en fysieke schade die ik de afgelopen 10 jaar heb opgelopen. Alleen financieel loopt de schade al in de vele miljoenen.

Sommige zaken vraag je je bij af of het nog wel soelaas bied om deze voor de rechter te brengen.
Zo weet ik bijvoorbeeld nog steeds niet hoe het UWV alles heeft berekend. WW die veranderd is in ziektewet. Ziektewet die vervangen is door WIA. IOAW (bijstand) die vervangen is door ziektewet en WIA. En dan staan we nu weer te wachten op een vervanging van een WIA vervolg door een WIA (IVA), een ziektewet door een WIA (IVA) en ik weet nog steeds niet hoe het zit met de onbekende beslagleggingen / inhoudingen op vermoedelijk één van mijn vervangende uitkeringen omdat het UWV zelf niet op een rechtszitting is verschenen. Tegen dit laatste ben ik maar niet in hoger beroep gegaan, maar het geeft je wel te denken over de rechtsgang in Nederland. De gemeente, de belastingdienst, het UWV
Het zijn allemaal overheidsinstanties die schijt hebben aan de burger.
Het zal dan ook niet zo lang meer duren voordat er nieuwe sites actief gaan deelnemen aan dit soort hufterige praktijken.
https://gemeentehufters.nl is inmiddels gelanceerd.
Hetzelfde geld ook voor https://overheidshufters.nl
Jammer is dat je als burger altijd ben toegewezen aan deze organisaties die Nederland vertegenwoordigen.
Zouden ze dit weten in de eerste en tweede kamer te den haag?
Is de koning uit wiens naam deze organisaties allemaal schrijven “(IN NAAM DER KONING)” hiervan op de hoogte? of ligt heel Nederland met zijn vertegenwoordigers te slapen en dromen over CORONA?

Wordt vervolgt

Termijnen, ook zo’n leuk item over rechtsongelijkheid.
Het UWV heeft veelal drie maanden om te reageren en van rechtswegen mogen ze die termijn met zes weken verlengen.
Hoezo verlengen? bij mij maken ze hier altijd gebruik van!

En hoe zit het met de burger?
zes weken
twee weken
Ja, zelfs drie dagen om een hoorzitting te verplaatsen.
En hoe zitten die drie dagen dan in elkaar?
Een brief gedateerd op 12 mei (de woensdag voor Hemelvaartsdag)
De brief komt op vrijdag 14 mei laat in de middag binnen.
Er vanuit gaand dat Hemelvaartsdag en het weekend niet als werkdag telt zou ik voor dinsdag telefonisch moeten reageren.
Maandag maar even gebeld, waarbij je in de voicemail komt en hoort dat de medewerkster op maandag vrij is.
Dan maar even de voicemail inspreken in de hoop dat hij dinsdag wordt beluisterd.

Een termijn van drie dagen om telefonisch te reageren vlak voor een feestdag, een weekend en een vrije dag van een medewerkster van het UWV.

Mooier kunnen we het niet maken, wel hufturiger.
Of was dat nu weer van de belastingdienst?

Wordt vervolgd

13 juni 2021
Ik ben op vakantie en hoor hier te genieten van mijn rust.
Helaas blijft het UWV aanwezig en zit ik opnieuw achter mijn laptop.

Even terug naar de hoorzitting van 1 april 2021
De uitspraak / beslissing was zo’n beetje rond 16 april.
Mijn bezwaar is gegrond verklaart en ik heb nu recht op WIA (WGA) met terugwerkende kracht vanaf 2017 tot aan mijn pensioen,
Had het UWV dit eerder ingezien dan had ik mijn koophuis nog gehad en misschien mijn bedrijf draaiende kunnen houden.

Volgens de afdeling bezwaar en beroep (telefonisch) zou de uitbetaling binnen 14 dagen moeten plaatsvinden. In elk geval voor eind april.
Helaas was de afdeling WIA nog niet wakker. Zij wisten (zogenaamd) nog niet dat ik recht had op WIA (WGA).
Twee weken later heeft de afdeling bezwaar en beroep contact met mij opgenomen en vermeld dat er nu binnen een week moet worden uitbetaald en dat zij dit goed in de gaten zouden houden.

Op vrijdag 4 juni zou alles dus rond moeten zijn, en inderdaad, ik, kreeg een nabetaling van € 374,68 over een periode van drie maanden. volgens mij toch echt iets anders dan vier tot vijf jaar.

Op 4 juni werd ik gebeld door UWV WIA met de melding dat ze het niet op tijd afkregen maar dat ze er heel druk mee bezig zijn.
Een verzoek van mij om dit op papier te zetten werd geweigerd.

Het is inmiddels 13 juni en er is nog steeds niets veranderd.
2 weken, vier weken, twee maanden, ach, de overheid neemt er gewoon de tijd voor. Net zoals mijn calculator blijft door rekenen.
€ 14.000.000,– € 14.150.000,– € 14.300.000 ………….€ 15.000.000,–.

Wat zouden we toch rijk zijn geweest als we in Amerika woonden.
Maar dat dit de belastingbetaler weer een hoop geld gaat kosten dat staat als een paal boven water.
Maar ja, het UWV heeft daar gewoon schijt aan.

Wordt vervolgd


Uitgelicht bericht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Geen categorie

Na een jaar stilte

Na een groot aantal ziekmeldingen, zoveel zelfs dat ook het UWV even ging denken van, ja wat moeten we hier nu mee?
Afwijzen is de eerste optie en dat hebben ze dan ook gedaan.

Zonder na te denken werden alle ziekmeldingen afgewezen op basis van het feit dat ik niet verzekerd zou zijn. Nu, ruim een jaar later komt het UWV met de melding dat zij voornemens zijn het deel “niet verzekerd zijn” aan te passen maar wel de afwijzing op basis van de medische mening van de verzekeringsarts (immers afwijzen) in stand te houden.

Er is een mediation traject opgestart. Dit betekend dat er gedurende de mediation periode een zwijgplicht is waar wij ons aan heb gehouden.

Omdat ik dit als een positieve insteek heb ervaren komt het begrip hufter iets minder tot zijn recht.
Om deze reden is besloten verder te gaan op een nieuwe site met de titel bestuursdwaling.nl

Zo hebben we nu dus:

UWV.news
UWVhufters.nl
bestuursdwaling.nl